U sklopu rada naša dva laboratorija otvoreni smo za različite oblike suradnje sa studentima. Moguća je izrada diplomskih radova, seminarskih radova, radova za rektorovu nagradu...

Disertacije
 
Nataša Vujičić:
Utjecaj magneto-optičkih efekata na rezonantne linije rubidijevih atoma (2011).

Silvije Vdović: Nelinearni efekti interakcije lasera i alkalijskih para (2010).
download.pdf (9.6 MB)

Damir Aumiler: Rezonantna interakcija atoma i molekula s femtosekundnim laserskim frekventnim češljem (2006).
download.pdf (5.8 MB)

Ticijana Ban: Laserska fotoasocijacija i fotodisocijacija alkalijskih molekula (2003).
download.pdf (8.6 MB)


Diplomski radovi

Neven Šantić: Lasorsko hlađenje atoma (2012).
download.pdf (3.1 MB)

Marina Marić: Fizika s laserskim pointerima : Michelsonov i Mach Zahnderov interferometar (2008).
download.pdf (6.6 MB)

Gordana Školnik: Koherentna spektroskopija femtosekundnim frekventnim češljem
dipl. inž. fizike (2008).
download.pdf (4.4 MB)

Petra Munk: Primjena novih UV dioda u atomskoj spektroskopiji
dipl. inž. fizike (2007).
download.pdf (2.9 MB)

Nikola Drpić: Oblikovanje femtosekundnih laserskih pulseva u rezonantnom mediju
dipl. inž. fizike (2006).
download.pdf (1.8 MB)

Martina Čopor: Apsorpcija i laserom inducirana emisija RbCs molekule iz Rb:Cs mješavine para
prof. fizike i kemije (2005).
download.pdf (1.8 MB)

Nataša Vujičić: Stvaranje niskotlačne plazme u zraku, heliju i dušiku djelovanjem femtosekundnog laserskog pojačala
dipl. inž. fizike (2005).
download.pdf (2.7 MB)

Silvije Vdović: Širenje natrijevih i kalijevih rezonantnih linija u atmosferi helija: smeđi patuljci
dipl. inž. fizike (2004).

Ana Bedalov: Širenje natrijevih rezonantnih linija u atmosferi helija: smeđi patuljci, prof. fizike (2003).

Damir Aumiler: Utjecaj perturbera na strukturu atomskih i molekulskih prijelaza u rubidijevim parama
dipl. inž. fizike (2002).

Viktor Živčec: Razvoj i analiza izvora svjetlosti s cezijevim parama
prof. fizike (2002).


Seminarski radovi
 
Nikola Baran: FROG metoda i njena primjena na istrazivanje alkalijskih para
smjer dipl. inž. fizike (2008).
download.pdf (1.6 MB)

Gordana Školnik: Optičko pumpanje (ovisno o brzini) rubidijevih hiperfinih linija inducirano nizom femtosekundnih laserskih pulseva
smjer dipl. inž. fizike (2006).

Iva Božičević: Stvaranje niskotlačne plazme u dušiku djelovanjem femtosekundnog laserskog pojačala
smjer dipl. inž. fizike (2005).

Maja Vukadinović: Mjerenje vremena trajanja ultrakratkih laserskih pulseva autokorelatorom
smjer dipl. inž. fizike (2005).


Studentski radovi nagrađeni Rektorovom nagradom

Maja Vukadinović, Ana Sobota: Pulsna visokotlačna natrijeva žarulja (2003).

Ana Bedalov, Marko Gačeša: Analiza stabilnosti mjehurića sonoluminiscencije (2001).